• Tianjin Matsuo-Horsense
  • Chongqing Matsuo-Horsense
  • Dongguan Laboratory
  • Shanghai Matsuo-Horsense
  • Thai Matsuo Co., Ltd.
  • Guangzhou Matsuo-Horsense
  • Matsuo Sangyo (Malaysia)Sdn Bhd
  • PT. Matsuo Indonesia